Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.
Aktualności

Zasady i warunki

Regulamin sklepu internetowego „pinocio.pl”

 

I. Słowniczek:

1. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pinocio.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

2. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego pinocio.pl .

3. Sprzedający:-Pinocio Artur Kamieniczny, os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań, email: biuro@pinocio.pl,telefon 697-884-306,NIP: 972-049-47-04,Regon 360576190.

4.Towar- produkty wystawione w Sklepie Internetowym pinocio.pl ,które mogą być przedmiotem zamówienia.

5. Baza-baza danych Sprzedającego, zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach towarach oferowanych przez Sklep internetowy pinocio.pl oraz o klientach i ich danych osobowych.

6. Umowa sprzedaży-umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego pinocio.pl oraz maila Klienta.

7. Zamówienie-oświadczenie woli klienta,złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pinocio.pl , określające rodzaj,cenę i ilość towaru.

8. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Termin realizacji- czas, w którym Sprzedający skompletuje zamówione, za pośrednictwem Sklepu Internetowego pinocio.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta.

 

II. Warunki ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pinocio.pl, oraz przedstawia:

a) zasady dokonywania rejestracji w sklepie internetowym,

b) zasady składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego,

c) informacje o dostępności i cenie towarów.

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego pinocio.pl Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego, z dostępem do internetu.

3. Do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym pinocio.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.pinocio.pl/zasady_i_warunki .

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pinocio.pl i zawarcia Umowy sprzedaży:

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pinocio.pl przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym pinocio.pl Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości, a następnie dokonuje czynności zgodnie ze wskazówkami na stronie www.pinocio.pl.

3. Klient zobowiązany jest do podania danych teleadresowych niezbędnych do realizacji dostawy Zamówienia, tj:

a) imię i nazwisko,adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail,

b) NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ).

4. Klient może anulować Zamówienie bądź je modyfikować bez ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”. W przypadku wysłania nieprawidłowego Zamówienia, Klient może dokonać zmian w Zamówieniu poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

5. Warunkiem wysłania Zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i jego załączników.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pinocio Artur Kamieniczny Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

IV. Dostępność, ceny towarów, formy płatności w sklepie internetowym pinocio.pl:

1. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji Zamówienia. Sprzedający może również odstąpić od Umowy sprzedaży, zaproponować zmianę Zamówienia i zawarcie nowej Umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji Zamówienie zostaje ostatecznie anulowane,bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

2. Ceny Towarów dostępne w Sklepie Internetowym pinocio.pl są cenami netto i nie zawierają podatku Vat.

3. Formy płatności:

a) gotówka w przypadku, gdy Klient po raz pierwszy dokonuje zakupu od Sprzedającego,

b) przelew, w terminie ustalonym z Klientem.

 

V. Dostawa:

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w Zamówieniu.

2. Dostawa realizowana jest za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub firmy kurierskiej .

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

4. Dostawa Towarów odbywa się na koszt Sprzedającego pod warunkiem,że wartość Zamówienia wynosi co najmniej 390 zł netto. Koszt dostawy Zamówień o wartości poniżej 390 zł netto wynosi 20zł netto.

5. Termin realizacji dostawy wynosi w zależności od zamawianych artykułów od 1 do 31 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6. Dostawa może być niezrealizowana przez Sprzedającego w przypadku opóźnień Klienta w płatnościach za faktury, aż do czasu uregulowania zaległości.

 

VI. Dane osobowe.

1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym pinocio.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego pinocio.pl , w tym realizacji Zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy pinocio.pl .

 

VII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną,w terminie 14 dni.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić na swój koszt nienaruszony Towar w ciągu 14 dni, na adres: Pinocio os.Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań.

 

VIII. Warunki reklamacji.

1. Klient może zgłosić reklamację na błędną ilość w dostawie, pomyłkę asortymentową, uszkodzenia towaru w ciągu 3 dni roboczych po odbiorze dostawy/przesyłki.

2. W przypadku naruszenia wyżej wymienionego terminu Klient traci prawo do złożenia reklamacji.

3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia Towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany zwróci cenę towaru.

5. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym pinocio.pl .

2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Pinocio Artur Kamieniczny.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2015r.